Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van G Niehoff Denekamp B.V. 

Handelend onder de naam Niehoff AV distribution & support Gevestigd te Denekamp, Venweg 13

 Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten,

gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 06073848 

1. Algemeen

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige ​voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. 


1.2 ​Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.


1.3 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De wederpartij wordt voor de totstandkoming van de overeenkomst hiervan door ons op de hoogte gesteld.


1.4  Indien niet door de wederpartij uitdrukkelijk is uitgesloten, behouden wij ons het recht voor van publicatie over de overeenkomst.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend, gedurende een maximale periode van 3 maanden.


2.2 ​Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft ons (intellectueel) eigendom en dient op eerste verlangen geretourneerd te worden.


2.3 Wij behouden ons het recht voor constructie-, maat- en materiaalwijzigingen ten opzichte van de in onze catalogi en andere drukwerken vervatte gegevens en afbeeldingen in de te leveren goederen aan te brengen.


2.4  Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod en de wederpartij kenbaar maakt dit aanbod te aanvaarden.  

3. Overeenkomst

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.  


3.2 ​ Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 


3.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Terzake van het in artikel 3.1, 3.2 en 3.3 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.  


3.4  Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.


3.5  Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.


3.6  Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk danwel wenselijk achten - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

4. Prijzen

4.1 Tenzij ander vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.


4.2 ​ Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

- gebaseerd op levering af fabriek/magazijn;

- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;

- inclusief de kosten van (normale) verpakkingen, exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;

- vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.


4.3 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfaktoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. De wederpartij is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5. Levering en levertijd

5.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af ons bedrijf/magazijn.


5.2 ​De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van

de wederpartij staan.


5.3 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af) levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.


5.4  Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake "Betaling".


5.5  De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend. 


5.6  Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij kan na herhaalde levertijdsoverschrijding ons schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de wederpartij het recht de overeenkomst (schriftelijk) te ontbinden, tenzij de oorzaak van de levertijdsoverschrijding niet aan ons is toe te rekenen.


5.7   Indien de wederpartij weigert, door haar bestelde en/of conform haar specifieke wensen bestelde en/of geproduceerde goederen af te nemen, is de wederpartij gehouden aan een schadevergoeding aan ons te voldoen ter hoogte van 25% van de netto-factuurwaarde van die goederen.

6. Transport / risico

6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.  


6.2 Bij franco-levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

7. Emballage

7.1 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat te onzer beoordeling.

8. Reparatie / retentierecht

8.1 Bij ons in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies tengevolge hiervan zal door ons nimmer meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat wij terzake van schade aan of verlies van de betrokken goederen van onze assuradeur(en) zullen ontvangen.  


8.2 Wij zijn gerechtigd om goederen, ongeacht de aard/waarde, van de wederpartij te (be)houden, tot het moment dat de wederpartij alle verplichtingen jegens ons volledig is nagekomen. Na verloop van 4 weken nadat wij de wederpartij in gebreke hebben gesteld, kunnen wij de goederen verkopen teneinde ons te verhalen, onverminderd onze overige rechten.


8.3  Wij zijn gehouden, deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de wederpartij enig recht op (schade) vergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade buiten onze schuld. Het risico der goederen blijft aldus bij de wederpartij.

9. Niet toerekenbare tekortkoming

9.1 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder "niet toerekenbare tekortkoming" wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wan-prestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen. 


9.2 Indien zich een overmachtssituatie voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.


9.3   Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtsveroorzakende omstandigheid is gebleken.


9.4   Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreed nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.  

10. Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (produkt) aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde zijn wij in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek aan ons produkt indien:

a. wij het produkt niet in het verkeer hebben gebracht;

b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop wij het produkt in het verkeer hebben gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;

c. ons produkt noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel voor ons is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van ons beroep;

d. het gebrek een gevolg is van het feit dat het produkt in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;

e. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop wij het produkt in het verkeer brachten, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;

f. wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het produkt waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het produkt zijn verstrekt.


10.2 Onze aansprakelijkheid wordt (mede) beoordeeld op grond van onze produkt/bedrijfsschadeverzekeringen alsmede de Wet Produkten-Aansprakelijkheid. Behoudens elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door ons aan de wederpartij (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de verzekerde som van onze aansprakelijkheidsverzekering. Zonodig verstrekken wij op verzoek van de wederpartij informatie tot welk bedrag wij verzekerd zijn.  


10.3   Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door ons en/of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart onze wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.

11. Garantie

11.1  Gebreken aan de geleverde goederen welke onder de garantie vallen, worden uitsluitend te onzer beoordeling, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken, naar ons oordeel, te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de wederpartij onbruikbaar zijn terzake van de betreffende bestemming der goederen.


11.2 Met betrekking tot van derden betrokken goederen en onderdelen wordt door ons geen verdergaande garantie verleend dan ons door de betrokken leverancier(s) wordt gegeven, met inachtneming van de door betrokken leverancier(s) gestelde bepalingen.


11.3   Beroep op garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:

a. voor gebreken veroorzaakt door invloeden van buitenaf, waaronder ongeval, misbruik, verwaarlozing of invloed van water;

b. het niet inachtnemen van de gestelde installatie/montagevoorschriften;

c. door onjuist/abnormaal of onoordeelkundig gebruik van het geleverde;

d. indien reparaties en/of technische wijzigingen aan de goederen worden verricht door derden zonder onze uitdrukkelijke toestemming;

e. indien (op ons verzoek daartoe) geen originele, gedateerde aankoopbon/factuur kan worden overlegd;

f. het serienummer op het garantiebewijs en/of produkt is gewijzigd, beschadigd of verwijderd;

g. als de factuur niet binnen 10 dagen is geretourneerd aan ons of als de wederpartij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan volgens deze Algemene Voorwaarden;

h. indien de oorzaak der gebreken niet duidelijk kan worden aangetoond.


11.4   Onverminderd het elders in dit artikel gestelde bedraagt de garantietermijn voor al onze produkten 12 maanden na datum van aankoop en alleen voor de eerste gebruiker. Uitgezonderd van deze regel is/zijn: a. computer-apparatuur en toebehoren waarvoor een garantietermijn geldt van zes maanden vanaf datum van aankoop en alleen voor de eerste gebruiker; Te dezer zake is onze administratie beslissend.


11.5  Reparatiewerkzaamheden binnen de garantietermijn kunnen de garantieduur niet verlengen. 

12. Intellectuele eigendom

12.1  Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) inbreuken op eventuele (intellectuele) eigendomsrechten van derden bij de uitvoering van de opdracht. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken op (intellectuele) eigendomsrechten bij de uitvoering van de opdracht.

13. Reclames

13.1  Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen alle reclames binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Voor facturen geldt 8 dagen na dagtekening.  


13.2  Voor reclames inzake verborgen gebreken (bij aflevering niet zichtbare gebreken) geldt een uiterste termijn van 6 maanden na aflevering, terwijl deze binnen 8 dagen na constatering schriftelijk moeten zijn ingediend.


13.3   Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.


13.4   Indien de reclame gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen terug te nemen en te vervangen dan wel een eventueel tekort aan te vullen.


13.5   Het indienen van een reclame ontslaat wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons


13.6  Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1  Alle door ons geleverde, en zich nog bij/onder de wederpartij bevindende goederen, blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen wederpartij jegens ons verschuldigd is, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst(en), met inbegrip van rente en kosten ons eigendom.


14.2  Terzake van deze goederen verkrijgen wij bezitloos pandrecht, waartoe wederpartij reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke toestemming verleent, en wel voor de waarde der alsdan (nog) openstaande vorderingen.


14.3   De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch deze mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.


14.4   Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij verplicht zich hiertoe zijn medewerking te verlenen.


14.5   Ingeval van doorverkoop door de wederpartij van (nog) niet, geheel of gedeeltelijk, betaalde goederen draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan, de uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op diens koper (de tweede koper), aan ons over, welke overdracht dan als (gedeeltelijke) betaling wordt aangemerkt. De wederpartij is gehouden om ons betreffende gegevens op eerste verlangen door te geven, opdat wij het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen. Het door de tweede koper aan ons betaalde wordt in mindering gebracht op het door de wederpartij totaal aan ons verschuldigde. De wederpartij is tevens gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken zoals in deze bepaling vermeld.

15. Betaling

15.1  Betaling dient netto-contant bij (af)levering te geschieden of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.


15.2  Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.  


15.3   In gevallen dat de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd:


b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;


c. enige uit kracht der Wet of van condities op hem rustende verplichting niet nakomt;


d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;


hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst door schriftelijke aanzegging te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond (na ingebrekestelling) in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als ons eigendom terug te vorderen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten schaden en interessen. 


15.4    Vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is, zonder dat het verschuldigde voldaan is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.


15.5   Wij zijn gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te verlangen. Indien door wanprestatie van ons de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de wederpartij het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uit maakt.

16. Rente en kosten

16.1  Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.


16.2  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

17. Toepasselijk recht

17.1  Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. (Weens Koopverdrag)  


17.2  De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is (ver)bindend. Ingeval van strijdigheid met de wet van een of meer clausules van deze voorwaarden blijven de overige clausules van deze voorwaarden onverkort geldig.


17.3   Terzake van de uitleg van Internationale handelstermen zijn de "Incoterms", zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

18. Geschillen

18.1  Alle geschillen, voorzover niet minnelijk te schikken, worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Burgelijke Rechter in onze vestigingsplaats, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.